คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหาร

โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

......................................................

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประธานกิตติมศักดิ์       คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์      พันเอก(หญิง)คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

นางอารยา อรุณานนท์ชัย

นางศศิวิมล นพสุวรรณ

นางกาญจนา อุบลชลเขตต์

ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ

คณะกรรมการฯ

ประธานโครงการฯ        นางวินา นิติตะวัน

ประธานฝ่ายทุน            นางสายพิณ พหลโยธิน

ประธานฝ่ายบริหาร       นางพิมพ์ใจ โพธิภักดี

ประธานฝ่ายวิชาการ     นางสุรีย์ภร สรรพสัมฤทธิ์

ประธานฝ่ายกิจกรรม     นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์

ประธานฝ่ายการเงิน      นางแสงโสม ตันตราธิวุฒิ

เหรัญญิก                     นางจันทร์พร เจริญประเสริฐ

กรรมการ นางนวลจันทร์ เพียรธรรม

กรรมการ นางสาลี่ ต่อตระกูล

กรรมการ ดร.พาชื่น รอดโพธิ์ทอง          

กรรมการ นางปิยะพร บูรณะรัช

กรรมการ นายเกษม มหัทธเทวี            

กรรมการ นางดารารัตน์ ชุณหวัต

กรรมการ นางสาวทวินันท์ คงคราญ        

กรรมการ นางนันทา ทรัพย์นิรันดร์

กรรมการ นางสุพินดา โชคชัยนิรันดร์      

กรรมการ นางดวงเดือน วัฒนปัญญากุล   

กรรมการ นางสิริอาภา กุลชล

กรรมการ นางทองดี อักษรสุวรรณ         

กรรมการ แพทย์หญิงวราพร พันธุมโกมล

กรรมการ นางสุนันทา หาอุปละ             

กรรมการ พลตรีหญิงกุมาริกา วีระมงคล

กรรมการและเลขานุการ           นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์

กรรมการและรองเลขานุการ      นางจิราภรณ์ วิริยะพงษากุล

คณะอนุกรรมการ

อนุกรรมการ         นางสุนันท์ โรจนธรรม

อนุกรรมการ         นางจันทนา  ดำเนินพิริยะกุล

อนุกรรมการ พันเอก(หญิง)อังคณา  สุเมธสิทธิกุล

อนุกรรมการ นางณิชชาพัณณ์  กิตติพรภานุวงศ์

อนุกรรมการ นายชัยนิรันดร์  พยอมแย้ม

อนุกรรมการ นายธงชัย  วิญญูตระกูล

อนุกรรมการ นายเฉลิมพล  อุดมภควงศ์

เลขาคณะอนุกรรมการ   นางนารถฤดี  จันทร์วงศ์