ประวัติความเป็นมา

โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี รวมเยาวชนคนเก่งฯ ทั้งหมด ๕ รุ่น โดยได้คัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  มีความสามารถในด้านต่างๆ และ  มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๒ ปี  จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เข้ารับพระราชทานเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนคนเก่ง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนคนเก่งในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งทั้งในระดับครอบครัว  สังคม และระดับประเทศ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา  เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความตกต่ำด้านศีลธรรม  วัฒนธรรม ประเพณี  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการเมือง  รวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งจากความไม่เข้าใจกันของคนในสังคมที่ปัจจุบัน กำลังเป็นปัญหาที่เรื้อรัง     ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและขาดความสามัคคี ทำให้เยาวชนมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของปัญหาเหล่านี้  เยาวชนคนเก่งซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จะมีโอกาสช่วยสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และช่วยเหลือเยาวชนคนอื่นๆในการแก้ไขปัญหาและอุดรอยร้าวในระดับบุคคลและสังคมได้เป็นอย่างดี


ภาพเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๑/๒๕๔๖

ภาพเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๒/๒๕๔๘


ภาพเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๓/๒๕๕๐

ภาพเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๔/๒๕๕๒