เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๓/๒๕๕๐

คณะกรรมการโครงการเยาวชนคนเก่ง พร้อมเยาวชน เข้าเฝ้าฯ
ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๓/๒๕๕๐