เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๔/๒๕๕๒

คณะกรรมการโครงการเยาวชนคนเก่ง พร้อมเยาวชน เข้าเฝ้าฯ
ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๔/๒๕๕๒