เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๕/๒๕๕๔

คณะกรรมการโครงการเยาวชนคนเก่ง พร้อมเยาวชน เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย
เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๕/๒๕๕๔