โครงกาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯรุ่นที่ ๖/๒๕๕๖


โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง  ในโครงการด้วยรักและห่วงใย

ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

.....................................

หลักการและเหตุผล

โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซึงได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 12 รุ่นที่ 6 โดยได้คัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  มีความสามารถในด้านต่างๆ และมีอายุระหว่าง 15-22 ปี  จากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ  เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติเยาวชนคนเก่ง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนคนเก่งในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งทั้งในระดับครอบครัว  สังคม และระดับประเทศ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา  เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความตกต่ำด้านศีลธรรม  วัฒนธรรม ประเพณี  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการเมือง  รวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งจากความไม่เข้าใจกันของคนในสังคมที่ปัจจุบัน กำลังเป็นปัญหาที่เรื้อรัง     ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและขาดความสามัคคี ทำให้เยาวชนมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของปัญหาเหล่านี้  เยาวชนคนเก่งซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จะมีโอกาสช่วยสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และช่วยเหลือเยาวชนคนอื่นๆในการแก้ไขปัญหาและอุดรอยร้าวในระดับบุคคลและสังคมได้เป็นอย่างดี  หากเยาวชนเหล่านี้ได้รับความรู้ และการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการวิเคราะห์  มีความเข้าใจในเหตุและผลของปัญหา  มีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ  เพื่อให้สงคมไทยยอมรับความสามารถของเยาวชนไทยดัง กล่าว  โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯขึ้นร่วมพิจารณา  สรรหาเยาวชนคนเก่ง  เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับทราบ  พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ  เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธยพระราชทานและเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก  ความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร

3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแนวทางสันติวิธี

4. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับและท้องถิ่นระดับชาติ

5.  เพื่อเป็นรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านต่างๆ

6. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจ  สนับสนุนเยาวชนคนเก่งให้มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์              ผลงานที่ดีต่อไป

งบประมาณ

- รับบริจาค จากผู้อุปถัมภ์โครงการ  ผู้มีจิตศรัทธามอบให้ และจัดกิจกรรมหาทุน

รางวัลที่มอบแก่เยาวชน

- เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธยพระราชทาน

- เงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

- เกียรติบัตร

เป้าหมาย

- คัดเลือกเยาวชนคนเก่ง  จังหวัดละ 1 คน กรุงเทพมหานคร 3 คน รวมทั้งสิ้น  80 คน

ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

-กุมภาพันธ์ 2555 ถึง เมษายน 2556

-ประกาศรายชื่อ เยาวชนคนเก่ง  ภายในเดือน เมษายน  2556

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางวินา  นิติตะวัน  ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ

และคณะกรรมการบริหาร จำนวน 32 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมในทางที่ดี

2. มีเยาวชนตัวอย่างที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติต่างๆในโลก

3. เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี  โดยทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

4. ประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตน

5. สังคมมีค่านิยมในการยกย่องคนเก่งและคนดี

6. เยาวชนจะต้องเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์