ทะเบียนเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่๔/๒๕๕๒

รายชื่อเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๔/๒๕๕๒

๑.  น.ส.กุลลนันทน์  ลิ้มศรีมงคลชัย

๒.  น.ส.หนึ่งธิดา  โสภณ

๓.  น.ส.อัฏฐพร ฤทธิชาติ

๔.  นายเวชพิสิทธิ์ พนาวร

๕  นายศุภณัฐ สุประดิษฐ์

๖.  นายพีรวัฒน์ อภิรติธรรม

๗.  นายชัชชัย พานิชย์ศุภมงคล

๘.  นายจักรกริช ไชยทองดี

๙.  นายศราวุฒิ ดวงพรม

๑๐. นายลักษณ์พงศ์ จันทระ

๑๑. น.ส.ศรัณยา โพธิวรรณ์

๑๒. นายณัฐกิตติ์  สืบสนธิ

๑๓. นายเจมี่ เสนะวัต  เอี้ยงสำอางค์

๑๔. นายสรุต โรจนอุดมวุฒิกุล

๑๕. นายวัลลภ อาพัฒนอก

๑๖. น.ส.กุลธิดา ไกลถิ่น

๑๗. นายสันติ  แซ่ลี้

๑๘. น.ส.วราภรณ์ ศรีดุก

๑๙. น.ส.ผกาวรรณ กันทะวงค์

๒๐. น.ส.ปียานุช ลาหล้าเลิศ

๒๑. น.ส.อรพิชา บุญศักดิ์

๒๒. นายธนากร สุดสูง

๒๓. นายสาโรจน์ อินทร์โคกสูง

๒๔. นายณัฐพงศ์  สมพันธุ์

๒๕. น.ส.วิลาวัลย์  บำรุงหมู่

๒๖. น.ส.ปรียานุช   ปันแก้ว

๒๗. น.ส.ไอเซาะ  มามะ

๒๘. นายณัฐพงษ์  สิทธิ

๒๙.นายฉัตรชัย มากะเต

๓๐. นายณภัทร ลภัสชวัล

๓๑. นายสันติชัย สมสกุล

๓๒. น.ส.ภาวิณี นครพัฒน์

๓๓. น.ส.ศิริณีย์ ทองสิวรรณ์

๓๔. นายอรรถพล บุญหลาย

๓๕. น.ส.วรางคณา อนาวงศ์

๓๖. น.ส.กฤษณา  เชื้อสง่า

๓๗. นายอิทธิพล จีระพันธ์

๓๘. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์

๓๙. นายวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์

๔๐. น.ส.ปาริชาติ หล่ายสอง

๔๑. นายภาณุมาส จำปาทอง

๔๒. นายทศพร น้อยนอนเมือง

๔๓. น.ส.วิภาวดี  วังคำ

๔๔. นายเฉลิมชัย พันธะมา

๔๕. น.ส.อทิตยา  พฤกษผล

๔๖. น.ส.วิภาวี  ฉัตรอุทัย

๔๗. นายพีรวิชญ์ เควด

๔๘. น.ส.วีรวรรณ   ศิริกุล

๔๙. น.ส.ดวงกมล ฮู่ระกิจ

๕๐. น.ส.ไพลิน ยะชะระ

๕๑. นายสมเกียรติ   มูลใหม่

๕๒. นายอภิสิทธิ์ สุขแจ่ม

๕๓. น.ส.ดารีนา สำมะเนี๊ยะ

๕๔. น.ส.เพชรลัดดา จันทร์โต

๕๕. น.ส.อโนชา เจตบุตร

๕๖. น.ส.อริยาภรณ์  ช้างศรี

๕๗. น.ส.สโรชา  เพชรโกมล

๕๘. น.ส.เนตรนาวี   อ่ำอินทร์

๕๙. นายกฤตพัฒน์ ทองไทย

๖๐. น.ส.อชิรญา โอสธีรกุล

๖๑. น.ส.วรรณิสา   แก้วบ้านกรูด

๖๒. น.ส.วชิราพร   คงศิริปัญญา

๖๓. นายกานต์ชนก  ใครอุบล

๖๔. นายพีระศักดิ์ ชินชัยพงษ์

๖๕. นายวัชระ  ทองนิล

๖๖. น.ส.อาภาภรณ์ พิมพ์วาปี

๖๗.นายวีรพล แก้วพันธ์อ่ำ

๖๘. นายรัฐวิศว์ สอนโยธา

๖๙. นายศัตยา  เศียรทอง

ภาพเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๒