ทะเบียนเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่๕/๒๕๕๔

รายชื่อเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๕/๒๕๕๔

๑. นางสาวญาฌิศา ศุภศิริสันต์

๒. นางสาวณัฐณิชา  มณีแสง

๓. นางสาวกฤติญา ชัยโชติจินดา

๔. นายฐิติ ธุวดาราตระกูล

๕. นายนิรพนธ์     โพธิอินทร์

๖. นายปิยพล   วงศ์ประสิทธิ์

๗. นายณัฐพล พัฒนาวิจิตร

๘. นายวิทวัส ชูบัว

๙. นางสาวอรจิมา  แก้วสกุล

๑๐. นายชนะภัย สุนทรสุข

๑๑. นายอรรถพล   บัวอุบล

๑๒. นางสาวปกรเกล้า   เจียรนัย

๑๓. นางสาวอุมาพร  สุทธิธรรม

๑๔. นายนิรินาม งามวาจา

๑๕. นางสาวบุศรินทร์   สายรัตน์

๑๖. นายจอมพจน์  วงศ์เพชรอักษร

๑๗. นายพีระสันต์  อินต๊ะปาน

๑๘. นางสาวรักชนก  จันตา

๑๙. นายณัฐพล   จายนียโ ยธิน

๒๐. นายเสรี   ออไธสง

๒๑. นายกิตติ   ทิมรอด

๒๒. นางสาวสุภาพร   ศรีเรือง

๒๓. นางสาวสุทิชญา  ประทุม

๒๔. นางสาวกาญจนา  สายทิพย์วดี

๒๖. นางสาววราภรณ์  นาคใหญ่

๒๗. นายต่อสกุล  พุทธพักตร์

๒๘. นายพีระณัฐ  จาตุรัตน์ทวีโชค

๒๙. นายสุวัฒนชัย  พรหมประสิทธิ์

๓๐. นายกฤติน  กรงระหัด

๓๑. นายณัฐพงศ์   ทิพย์สกุลปัญญา

๓๒. นายอรรถพล   อาจยิน

๓๓. นางสาวนัชชา  สุขขี

๓๔. นายพัฒนศักดิ์   สร้อยจำปา

๓๖. นายสุริยา   เกิดแสง

๓๗. นางสาวสุวภัทร   ขำทวี

๓๘. นางสาวชีวรัตน์  กัปตพล

๓๙. นางสาวนริศรา   ใจบุญ

๔๐. นายไพสิฐ โกสุม

๔๑. นายลิขิต   แสงเทพ

๔๒. นางสาวสุรีย์พร  อาจวิชัย

๔๓. นางสาวฐิติมา   คำแสง

๔๔. นายศรีนคร  ละครศรี

๔๕. นางสาวปรียานุช  มีอยู่เต็ม

๔๖. นางสาวศรัณย์ภัทร  เสียบไหม

๔๗. นางสาวณัฎฐาฤทัย ชไนสวรรยางกุร

๔๘. นางสาวรจนา  สอนออน

๔๙. นายสหรัฐ   สวัสดี

๕๐. นางสาวพัชราภรณ์  โกระวงศ์

๕๑. นายกฤตภาส   สีหะวงษ์

๕๒. นางสาวกัลยา  วงศ์ละคร

๕๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลังเถาะ

๕๔. นางสาวบุญวดี   เลาติเจริญ

๕๕. นางสาวปาริชาติ  หลำวรรณะ

๕๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ผมพันธ์

๕๗. นางสาวนันทิชา พานแก้ว

๕๘. นายเกรียงศักดิ์  สิงห์ไชย

๕๙. นางสาวจารวี   กราบกราน

๖๐. นายตะวัน   บุบผาสวรรค์

๖๑. นายประวิทย์   หนูคงนุ้ย

๖๒. นางสาวเจนจิรา  แก้วสุรีย์

๖๓. นางสาวสราวดี   ทินาเทศ

๖๔. นางสาวหยาดพิรุณ  ปู่หลุ่น

๖๕. นางสาวกนกวรรณ สำอางผิว

๖๖. นางสาวสุชารัตน์ ยอดประทุมวัน

๖๗. นางสาวปารมี   เชียงส่ง

๖๘. นายพุทธคุณ   สมอินทร์

๖๙. นางสาวกิติวรรณ  นิธิพานิช