บริจาคทุนการศึกษา

เชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาแก่เยาวชนของโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง
ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

...............................................................

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย
เลขที่
180-0-13303-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ